Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Dagvers en haar klanten, hierna “de koper(s)” genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere afwijkende clausules, inclusief eventuele inkoopvoorwaarden van de professionele koper.

  Totstandkoming en tenuitvoerlegging van de overeenkomst
 2. Door het plaatsen van een bestelling via onze website www.dagvers.org verbindt de koper zich tot afname van deze bestelling. Dagvers behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren om organisatorische of financiële redenen.
 3. Bestellingen dienen ten laatste om 24 uur op maandagavond geplaatst te worden voor leveringen op donderdag en vrijdag van diezelfde week en op woensdagavond om 24u voor leveringen op maandag, dinsdag en woensdag van de week nadien. Dit om te kunnen garanderen dat de bestellingen op de bestelbon voorziene datum zullen klaarstaan in de leverpunten.
 4. Bij de uitvoering van een bestelling maken wij voorbehoud voor wat betreft de aanwezige ingrediënten. Gezien wij werken met dagverse producten, is het steeds mogelijk dat een of meerdere ingrediënten bij de bereiding van een gerecht door een ander ingrediënt dienen vervangen te worden. Dagvers zal hierbij zoveel als mogelijk trachten rekening te houden met opgegeven allergieën en intoleranties. Door ons verstrekte opgaves van ingrediënten van een gerecht, afbeeldingen, tekeningen, voorbeelden, … zijn evenwel nimmer voor ons bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door ons verstrekte producten en diensten.
 5. Gezien wij werken met dagverse producten in een korte keten, kunnen bestellingen niet geannuleerd worden door de koper.
 6. Het online bestelformulier dient steeds volledig ingevuld te worden, met leesbare vermelding van :
  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Gebruikelijk aantal maaltijden
  • Leveringsregelmaat (1 tot 5 dagen per week met uitzondering van zaterdag en zondag)
  • Gewenst verdeelpunt
  • Samenstelling gezin.
  Dagvers houdt zich het recht voor om niet te leveren ingeval van een onvolledig of onleesbaar bestelformulier.
 7. Gezien Dagvers maaltijden aanbiedt, dewelke slechts beperkt houdbaar zijn, beschikt de koper niet over het herroepingsrecht dat normaliter van toepassing is bij elektronische verkoop.

  Levering en overdracht risico

 8. Dagvers poogt iedere dag de voor die dag bestelde gerechten geleverd te hebben in de leverpunten voor 16 uur. Gezien de verkeersdrukte kan Dagvers niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de bestelling iets later ter beschikking is in het leverpunt.
 9. De koper is gehouden tot betaling over te gaan van de bestelde en geleverde maaltijden, ook wanneer hij deze niet heeft afgehaald. De maaltijden worden immers binnen de 24 uur afgehaald en aan een goed doel geschonken. De koper is verantwoordelijk om de afhaaldatum, het leverpunt en de hoeveelheden zelf op te volgen.
 10. Het risico van de maaltijden gaat vanaf de afhaling over op de koper.

  Aanvaarding, klachten en aansprakelijkheid

 11. Bij het plaatsen van de bestelling of aanpassing via onze website www.dagvers.org zal de koper altijd een kopie van de bestelling ontvangen. De koper verbindt er zich toe deze kopie na te gaan op fouten en ingeval fouten, Dagvers onmiddellijk te verwittigen.
 12. De koper is zelf verantwoordelijk om ingrediënten en allergenen op de eigen allergieën en intoleranties te controleren. Gezien de hoeveelheid van de productie is het voor Dagvers niet mogelijk om maaltijden aan te passen aan de hand van de opgegeven allergieën en intoleranties.
 13. De koper moet de maaltijden bij afhaling nazien en de zichtbare gebreken onmiddellijk melden aan Dagvers. De koper dient in dit geval de verpakking zo intact mogelijk te laten en deze zeker bij te houden. Ook wanneer er opmerkingen zouden zijn na het nuttigen van de maaltijden, dienen deze binnen de 24 uur schriftelijk (per email) gemeld te worden aan Dagvers. Bij gebrek aan tijdige opmerkingen wordt Dagvers van alle aansprakelijkheid ontheven.
 14. Gezien wij onze dagverse kwaliteit hoog in het vaandel dragen, wordt in geval van een kwaliteitsprobleem een vergoeding toegekend. Deze vergoeding zal evenwel nooit hoger zijn dan het bedrag dat de koper voor de overeenstemmende maaltijden betaald heeft, behalve ingeval van overlijden of lichamelijk letsel van de koper ingevolge het nuttigen onze maaltijd.

  Prijs en betaling
 15. Alle prijzen zijn inclusief kosten, BTW, verpakking en levering in een afhaalpunt. Levering thuis of op een andere plaats moet de koper bijbetalen.
 16. Betaling gebeurt elektronisch bij bestelling. Diversen
 17. Op al onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 18. Voor zover een der clausules van onderhavige algemene voorwaarden, of een zin of paragrafe daarvan, nietig zou zijn, onwettig of onafdwingbaar, blijven de overige clausules, en de overige zinnen en/of paragrafes van de aangetaste clausule, van toepassing.

Contact

Italiƫlei 227

2000 Antwerpen